Miljökrav

Leverantörer ska leverera gods och tjänster i enlighet med Binars miljöpolicy, miljöaspekter, miljömål samt våra kunders miljökrav.

Leverantören svarar dessutom för att leveranserna motsvarar bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsningar av kemikalier (REACH-förordningen). Leverantören svarar för att ämnen som ingår i levererade produkter, såvida det krävs enligt REACH-förordningen, är förregistrerade, resp. har registrerats efter övergångsperioder, och att BINAR kan ställa säkerhetsdatablad till förfogande i enlighet med art. 31 i REACH-förordningen, resp. kan lämna information i enlighet med art. 32 i REACH-förordningen. Skulle leverantören leverera produkter som avses i art. 33 i REACH-förordningen, ansvarar denne för sin förpliktelse att överlämna information om ämnen i produkten enligt art. 33 i REACH-förordningen.

Binar Elektronik tar emot uttjänta produkter enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.