+46 (0)454-480 80

PDS MANUFACTURING

PROCESSER

Flexibel anläggning som alltid är redo för nya produkter

På PDS Manufacturing tillverkar vi komponenter av plåtdetaljer främst inom fordonsindustrin. Produktionsanläggningen är flexibel och redo för att föra in nya produkter.

2D LASERSKÄRNING

TRUMPF Trulaser 3030
Svartplåt upp till 20mm
Rostfri upp till 12mm
Aluminium upp till 8mm
Max ämnesmått: 1500x3000mm

 MASKINBEARBETNING

Haas UMC 750 5-Axlig fräs
X-Axel 762mm
Y-Axel 508mm
Z-Axel 508mm

KANTBOCKNING

Beyeler PR 8
320 Ton
4100mm 

KVALITET

Bra kvalitet för att uppfylla våra kunders förväntningar

PDS Manufacturing AB är sedan 2020 kvalitetscertiferade enligt ISO 9001. För oss på PDS innebär bra kvalitet att vi uppfyller kundernas förväntningar.

Kvalitetspolicy

Vi har en företagskultur som innebär ett kvalitetsmedvetande i varje steg i produktionen. därmed skapar PDS Manufacturing AB mervärde och konkurrensfördelar gentemot konkurrenterna.

Tillsammans strävar vi efter en produktion med få avbrott, jämn produktkvalitet och få reklamationer.

Genom kontinuerlig kompetensutveckling borgar vi för en god produktionsförmåga genom våra kunniga medarbetare.

Vår verksamhet sker efter tillämpliga lagkrav. Med hänsyn inom kvalitetsområdet uppfyller och överträffar vi de minimikrav som ställs av intressenterna.

Vi utvecklar vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem genom ständiga förbättringar.

Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att kvalitetspolicyn följs.

ISO 9001/14001 Cert no. 2552
MILJÖ

Vi strävar efter att minimera våra och våra kunders miljöpåverkan

PDS Manufacturing AB är sedan 2020 miljöcertifierade enligt ISO 14001. Som legotillverkare av komponenter avsedda för tillverkningsindustri skall i vår verksamhet värna om miljön.

Miljöpolicy

PDS Manufacturing driver ett aktivt miljöarbete för att förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt.

Vid val av material och produktionsteknik beaktar vi miljöaspekter.

Vi strävar efter en effektiv användning av material och energi i vår produktion.

Vi källsorterar avfall.

För våra godstransporter anlitar vi speditionsföretag som möjliggör samlastning av gods.

All verksamhet sker enligt tillämpliga lagar, föreskrifter och branschkrav. Med hänsyn inom miljöområdet uppfyller och överträffar vi de minimikrav som ställs av intressenterna.

Vi utvecklar vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem genom ständiga förbättringar.

ISO 9001/14001 Cert no. 2552